Thailand ICT Excellence Awards 2018

  TMA จัดดำเนินโครงการ Thailand ICT Excellence Awards ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2551 เพื่อให้การยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

  โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2018 ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 และในครั้งนี้ แบ่งประเภทโครงการสำหรับส่งผลงานเข้าร่วมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ

   1. โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project)
   2. โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Project)
   3. โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Project)
   4. โครงการนวัตกรรม (Innovation Project)
   5. โครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Project)

  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยการชมคลิปด้านล่างนี้
  


เอกสารแนบ

   Proposal โครงการ

   เอกสารประกอบโครงการ