Thailand ICT Excellence Awards


TMA จัดดำเนินโครงการ Thailand ICT Excellence Awards ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2551 เพื่อให้การยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นระบบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2018 ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 และในครั้งนี้ แบ่งประเภทโครงการสำหรับส่งผลงานเข้าร่วมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ
- โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project)
- โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Project)
- โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Project)
- โครงการนวัตกรรม (Innovation Project)
- โครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Project)